Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden    Ofkje Teekens Advies | Begeleiding | Coaching

 

  1. Toepassing

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Ofkje Teekens Advies | Begeleiding | Coaching (de praktijk) en een cliënt, zowel in de remedial teaching (RT) als in de sfeer van coaching. De voorwaarden gelden tevens voor overeenkomsten van cliënten met professionals die in naam van Ofkje Teekens | Advies| Begeleiding | Coaching in de praktijk werkzaam zijn.

  1. Sluiten overeenkomst

Een overeenkomst voor RT of coaching wordt schriftelijk of via e-mail aangegaan, voor onbepaalde tijd of voor een specifiek traject c.q. specifieke periode. De overeenkomst kan in onderling overleg op termijn worden gewijzigd, maar de mogelijkheden daarvoor zijn afhankelijk van de aard van de dienstverlening. Zo kan het aantal uren RT per week in onderling overleg worden aangepast aan het einde van de maand. Met de data van een training zal minder eenvoudig kunnen worden geschoven. De intentie is dat beide partijen gezamenlijk naar een bevredigende oplossing zoeken.  Indien het verzoek tot verschuiven van de training plaatsvindt tot drie weken voor de geplande datum worden geen extra kosten in rekening gebracht. Daarna worden de niet door te schuiven kosten in rekening gebracht.

  1. Beëindigen overeenkomst

Een overeenkomst kan alleen schriftelijk of via e-mail worden opgezegd, met inachtneming van de daarvoor geldende opzegtermijn. Voor de RT is dit 1 maand, inclusief de lopende maand. (wanneer men bijvoorbeeld op 20 april opzegt, gaat op 1 mei de laatste maand in en is op 1 juni de overeenkomst beëindigd). Bij de coaching geldt, dat naarmate men dichter bij de training, workshop of het traject annuleert, men minder geld geretourneerd krijgt. Bij een training of traject geldt geen vaste opzegtermijn. Bij annulering drie weken van tevoren wordt een bedrag van 250 euro excl. BTW ingehouden, bij twee weken 500 euro excl. BTW en bij 1 week 750 euro excl. BTW. Bij een workshop geldt een bedrag van 50 euro excl. BTW, bij annulering 1 week tevoren en 75 euro excl. BTW binnen 1 week voor aanvang van de workshop.

  1. Betaling vooraf

Betaling gebeurt altijd vooraf, zowel in de RT als bij de coaching of workshop. Men ontvangt hiervoor bijtijds via de e-mail een factuur met een uiterste betaaltermijn welke ligt voor de RT, coaching of workshop. Na het verstrijken van deze termijn ontvangt men via de e-mail een herinnering met een laatste betalingsverzoek.

Bij wederom uitblijven van betaling kan de dienstverlening per direct worden stopgezet of op verzoek worden uitgesteld. In dat laatste geval kunnen extra kosten in rekening worden gebracht.

De verplichting tot betalen blijft onverminderd bestaan en dit geldt tevens voor administratiekosten en eventuele incassokosten.

  1. Aansprakelijkheid

Cliënten kunnen erop rekenen dat professionals zich inzetten om de RT of de coaching tot een succes te maken. Dat betekent echter niet dat er garanties kunnen worden gegeven over het uiteindelijke resultaat.

De praktijk c.q. de professionals zijn nimmer aansprakelijk voor directe of indirecte schade of letsel, voortvloeiend uit of verband houdend met de geboden dienstverlening, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de zijde van de professionals.

  1. Overmacht

Ingeval van overmacht van de zijde van Ofkje Teekens wordt de afspraak voor RT, coaching of de workshop opgeschort totdat de overmacht is opgeheven.

Onder overmacht wordt begrepen ziekte van Ofkje Teekens of de door Ofkje Teekens ingehuurde professional, en die redelijkerwijs niet te vervangen is, en andere van buiten komende oorzaken die redelijkerwijze niet hadden kunnen worden voorzien.

Als de overmacht langer dan 1 maand voortduurt zal de overeenkomst worden ontbonden, tenzij partijen hierover afspraken kunnen maken.

  1. Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 

 

Privacyverklaring    Ofkje Teekens Advies | Begeleiding | Coaching

 

In ons vak draait alles om vertrouwen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met uw gegevens.

Wanneer wij u informatie vragen ter voorbereiding van een workshop, een training of een persoonlijk traject met coaching of remedial teaching, dan zullen wij deze informatie alleen voor dat doel gebruiken. Wij zullen nooit informatie van onze cliënten delen met anderen.

En wilt u na afloop van de workshop, de training of het traject, dat wij uw gegevens verwijderen, dan kunt u ons een email sturen met dat verzoek. Wij zullen uw verzoek binnen enkele dagen honoreren en u daarvan op de hoogte stellen.